Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Corbata Webdevelopment

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de wederpartij van Corbata Webdevelopment.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Corbata Webdevelopment.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Corbata Webdevelopment gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Corbata Webdevelopment verrichtte handelingen.

Het opleverdocument als bedoeld in artikel 9.5 van deze voorwaarden maakt onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.

De instructies omtrent de opbouw en voorbereiding van de opdracht en orderformulier maken onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.

Door ondertekening van een overeenkomst met Corbata Webdevelopment, een door Corbata Webdevelopment gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Corbata Webdevelopment en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Corbata Webdevelopment en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

De door Corbata Webdevelopment gemaakte offertes zijn geldig gedurende 6 maanden, tenzij anders aangegeven.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Corbata Webdevelopment zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Corbata Webdevelopment niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Corbata Webdevelopment gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Corbata Webdevelopment van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. Na het gereedkomen van de website wordt het restantbedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.

Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Corbata Webdevelopment niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Corbata Webdevelopment.

Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 30 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Corbata Webdevelopment aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.

Facturering voor verlenging van webhosting en domeinnamen gebeurt in de maand van de vervaldatum van het afgenomen product.

Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 7,50. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.

Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Corbata Webdevelopment wordt hierbij uitgesloten.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige aanlevering van het materiaal.

Corbata Webdevelopment mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Opdrachtgever is gehouden de instructies van Corbata Webdevelopment omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.

Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.

De Opdrachtgever is gehouden een lege webhostingomgeving te bieden indien de website bij een derde host wordt gebouwd.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

Corbata Webdevelopment zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Corbata Webdevelopment de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

Corbata Webdevelopment is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.

Corbata Webdevelopment is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Corbata Webdevelopment het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Corbata Webdevelopment zijn verstrekt, heeft Corbata Webdevelopment het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7. Meerwerk

Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Corbata Webdevelopment Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 8. Duur en beëindiging

Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben looptijd van één of twee jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is één maand.

Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

Corbata Webdevelopment kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Corbata Webdevelopment gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

Corbata Webdevelopment heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Corbata Webdevelopment niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Corbata Webdevelopment zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Corbata Webdevelopment kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

In geval van beeindiging van de hostingovereenkomst, zonder verzoek tot verhuizing naar een derde host, wordt de webhostingaccount met alle inhoud verwijderd.

Artikel 9. Levering en levertijd

Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.

Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet.

De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website. De Opdrachtgever heeft hierna het recht kleine wijzigingen door te geven aan Corbata Webdevelopment.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Corbata Webdevelopment, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Corbata Webdevelopment daartoe bevoegd.

De door Corbata Webdevelopment bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma's blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Corbata Webdevelopment, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Corbata Webdevelopment te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.

Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Corbata Webdevelopment van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Corbata Webdevelopment sluit met haar Opdrachtgevers.

Alle door Corbata Webdevelopment ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Corbata Webdevelopment voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Behoudens opzet of grove schuld is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.

De aansprakelijkheid van Corbata Webdevelopment zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

De Opdrachtgever is gehouden Corbata Webdevelopment te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Corbata Webdevelopment in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.

Corbata Webdevelopment is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Corbata Webdevelopment kenbaar behoorde te zijn.

Corbata Webdevelopment is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendommen van derden die via Corbata Webdevelopment ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.

Corbata Webdevelopment maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Corbata Webdevelopment is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Corbata Webdevelopment geen invloed kan uitoefenen.

Corbata Webdevelopment is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders, domeinnaamregistrars of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Corbata Webdevelopment doorgevoerd.

Corbata Webdevelopment is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrars.

Corbata Webdevelopment is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Corbata Webdevelopment aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.

Corbata Webdevelopment maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Corbata Webdevelopment is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.

Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen. Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Corbata Webdevelopment vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Corbata Webdevelopment. Corbata Webdevelopment is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

In geval van overmacht is Corbata Webdevelopment gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.

Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Corbata Webdevelopment kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Artikel 13. Diverse bepalingen

Op alle met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Corbata Webdevelopment kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.

Corbata Webdevelopment heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 14. Privacy bepalingen

Uw persoonsgegevens worden door Corbata Webdevelopment gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Corbata Webdevelopment verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.